Disclaimer - The Manta Revolution
Disclaimer

Disclaimer The Manta Revolution-Forum

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website The Manta Revolution-Forum. Door het louter gebruik van deze Site aanvaardt u integraal en onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van ieder gebruik van deze Site.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle onderdelen van de The Manta Revolution-Forum. Daarnaast zijn ook nog andere voorwaarden van toepassing die in afzonderlijke documenten vermeld zijn op de The Manta Revolution-Forum (en waarnaar mogelijk in deze voorwaarden via een link wordt verwezen) en welke wij u ten zeerste aanraden te consulteren. Het betreft onder meer, doch is niet beperkt tot : de privacy policy, de Code onwettige, ongepaste of schadelijke inhoud, gebruiksvoorwaarden van The Manta Revolution-Forum, de website, het forum en de gallery.

Het geheel van alle toepasselijke voorwaarden vormen de enige en volledige voorwaarden waaraan ieder gebruik van The Manta Revolution-Forum is onderworpen en die worden verondersteld integraal en onherroepelijk te zijn aanvaard door de gebruiker ingevolge het louter gebruik van de Site.

The Manta Revolution-Forum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijde, en zonder verwittiging, aan te passen. Wij raden u derhalve aan regelmatig de op de Site gepubliceerde voorwaarden te consulteren teneinde steeds op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

1. Toegang tot en gebruik van de Site
Toegang tot The Manta Revolution-Forum is in principe vrij en gratis. Desgevallend dient de gebruiker zich op de Site te registreren en bepaalde gegevens mede te delen en een toegangscode en paswoord te creëren. Indien de gebruiker daarmee niet akkoord gaat of de toepasselijke voorwaarden inzake verzameling en gebruik van deze gegevens niet aanvaardt, zal het gebruik van de desbetreffende gedeeltes van de The Manta Revolution-Forum niet mogelijk zijn.

De gebruiker mag ook één kopie printen van de inhoud die is weergegeven op de Site, voor eigen persoonlijk gebruik (in de zin van art. 22,§1,4° Belgische Auteurswet), en zonder dat enige wijziging wordt toegebracht aan deze inhoud (inbegrepen het respecteren van de eigendoms- en copyright-vermeldingen).

Eender welk gebruik van de The Manta Revolution-Forum voor commerciële doeleinden is strikt verboden.

2. Beperking van aansprakelijkheid
The Manta Revolution-Forum kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of het forum of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt The Manta Revolution-Forum gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met de software. Zij garandeert evenmin de juistheid en wettigheid van de informatie die op haar Site voorkomt of via die website wordt aangeboden (met inbegrip van de reclameboodschappen die onder verantwoordelijkheid van de adverteerder worden gepubliceerd). The Manta Revolution-Forum heeft het recht de informatie op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hiervan op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Evenmin kan The Manta Revolution-Forum garanderen dat alle functies van de Site steeds zonder fout of onderbreking zullen beschikbaar zijn, dat fouten onmiddellijk worden hersteld of dat de Site en de infrastructuur via dewelke deze wordt aangeboden volledig vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.

The Manta Revolution-Forum kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eender welk verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiëel of immateriëel) geleden naar aanleiding van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken.

3. Hyperlinks
Indien via The Manta Revolution-Forum links tot stand worden gebracht met andere sites (rechtsreeks of via zoekmotoren) is het The Manta Revolution-Forum niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. The Manta Revolution-Forum heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. De aanwezigheid van dergelijke links houdt geen enkele goedkeuring in van The Manta Revolution-Forum, noch betekent dit dat enige band of partnership zou bestaan met de exploitanten ervan en kan ze zonder enige op voorhand gestelde melding verwijderd worden. Eenieder die gebruik maakt van deze zoekmotoren dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat The Manta Revolution-Forum geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijk onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid. The Manta Revolution-Forum kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op haar Site.

4. Intellectuele rechten
The Manta Revolution-Forum besteedt veel zorg aan de creatie en het onderhoud van haar Site. De teksten, tekeningen, foto's, films, lay-out, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domein-namen, merken, logo's en alle andere bestanddelen (van welke aard ook) van deze Site zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van The Manta Revolution-Forum of van derden. Het gebruik, kopiëren, vertalen, bewerken, wijzigen, verspreiden van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden, tenzij onze voorafgaande schriftelijke toestemming, of desgevallend de toestemming van enige andere eigenaar, van het desbetreffende intellectuele recht is bekomen. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

5. Bijdragen van de gebruikers
Aan de gebruiker wordt soms de mogelijkheid geboden inhoud mee te delen (video, audio, tekst, fotomateriaal, andere ...) die op de Site kan worden geplaatst.

U verstrekt The Manta Revolution-Forum de uitdrukkelijke toestemming voor de reproductie van deze bijdragen op haar Site en om deze als via het Internet mede te delen aan het publiek, in de hele wereld en zonder beperking in duur, zonder aanspraak te kunnen maken op enige financiële of andere vergoeding of tegenprestatie.

De gebruikers die dergelijke bijdragen leveren zijn integraal en alleen aansprakelijk voor de inhoud ervan en voor de gevolgen van de verspreiding via de Site. De gebruiker garandeert over alle nodige rechten en/of toestemmingen te beschikken die noodzakelijk zijn voor de publicatie op de Site zoals hierboven omschreven (onder meer wat betreft de intellectuele rechten, maar ook bv. het recht op afbeelding en dergelijke meer). Derhalve vrijwaart de gebruiker The Manta Revolution-Forum tegen eender welke klacht, vordering of actie van derden of van enige controlerende instantie met betrekking tot deze bijdragen.

The Manta Revolution-Forum kan geen voorafgaande controle uitoefenen op alle bijdragen en is overigens niet steeds in staat om inbreuken op rechten van derden vast te stellen. Niettemin behoudt The Manta Revolution-Forum zich het recht voor onwettige inhoud, of inhoud waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat deze een inbreuk maakt op rechten van derden, niet te verspreiden of van haar site te verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker die de inhoud heeft overgemaakt.

Het is de gebruiker vanzelfsprekend niet toegelaten onwettige inhoud en/of schadelijke of ongepaste inhoud op de Site te plaatsen (zie Gebruikscode : onwettige en/of schadelijke inhoud). The Manta Revolution-Forum kan geen voorafgaande controle uitoefenen op alle inhoud die door gebruikers op de Site werd geplaatst, doch behoudt zich het recht voor ten allen tijde inhoud die door haar als onwettig en/of schadelijk wordt gekwalificeerd te verwijderen van de site of ontoegankelijk te maken, dan wel in die zin op te treden na het ontvangen van een klacht die door The Manta Revolution-Forum als ernstig wordt beschouwd. The Manta Revolution-Forum is in geen enkel geval verplicht een voorafgaande verwittiging of enige motivering mede te delen aan de gebruikers die de inhoud hebben medegedeeld. Niettemin behoudt zij zich het recht voor deze gebruikers over het probleem in te lichten, eventueel achteraf, alsook om alle nodige maatregelen te nemen teneinde herhaling te vermijden, inbegrepen het tijdelijk of definitief ontzeggen van de toegang tot de site of bepaalde delen ervan. In geval van onwettige en/of schadelijke inhoud kan The Manta Revolution-Forum ook zonder enige verwittiging alle nodige en gepaste maatregelen treffen, inbegrepen verwittiging van de bevoegde gerechtelijke of andere controlerende instanties.

6. Notice & take down procedure
Indien u onwettige of schadelijke inhoud op The Manta Revolution-Forum opmerkt of meent dat een werk waarop u rechten heeft, op The Manta Revolution-Forum werd gekopieerd, of dat uw intellectuele of andere rechten in dat kader werden geschonden, dan kan u ons dat melden, door gebruik te maken van de daartoe voorziene Notice & Take Down procedure. U kan dit doen door naar de rubriek "Contacteer ons" op de Site te gaan, en de gevraagde gegevens mede te delen :
A. Uw naam en e-mailadres.
B. Een precieze identificatie van de onwettige of schadelijke inhoud, dan wel van het werk of de rechten die, naar uw mening, werden geschonden
C. De precieze plaats waar het materiaal zich bevindt
D. De verklaring dat u ermee akkoord gaat alle gebeurlijke verantwoordelijkheid ten laste te nemen voor het feit dat The Manta Revolution-Forum op uw verzoek het materiaal zal verwijderen of ontoegankelijk zal maken en dat u er zich toe verbindt The Manta Revolution-Forum te vrijwaren m.b.t. eventuele vorderingen die op grond hiervan tegen The Manta Revolution-Forum zouden worden ingesteld.

7. Privacy
Ter gelegenheid van het bezoek en het gebruik van The Manta Revolution-Forum kan het zijn dat u gevraagd wordt bepaalde persoonsgegevens mede te delen, zoals bv. uw naam, adres, email adres, enz ...

De verzameling en het gebruik van deze gegevens is onderworpen aan de Privacy Policy die u hier kan raadplegen alsook aan de bepalingen die desgevallend ter gelegenheid van het verzoek om gegevens worden medegedeeld tijdens de registratie- en verzendings-procedure.

The Manta Revolution-Forum maakt tevens gebruik van cookies, waarover u ook alle informatie kan vinden in de vermelde Privacy Policy.

8. Nietigheid van een bepaling
De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geven geen aanleiding tot de nietigheid of niet toepasbaarheid van het geheel van deze voorwaarden. De bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar is zal als ongeschreven worden beschouwd, terwijl alle overige bepalingen onverminderd blijven gelden. De ongeldig verklaarde bepaling zal dan worden vervangen door een andere met dezelfde uitwerking.

9. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht
Ieder geschil met betrekking tot de Site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de Hasseltse rechtbanken bevoegd.

 
 
 
logo